Tab home Tab subsidie Tab boek

SUBSIDIEAANVRAGEN STICHTING DE SCHUUR 2021/2022

Door de coronacrisis zijn er in 2020 geen subsidies uitgereikt door Stichting De Schuur.

Voor maatschappelijke en culturele projecten en activiteiten is gezien het budget voor de laatste maal de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de periode juli 2021 tot juli 2022.

Projecten en activiteiten waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, moeten in het verlengde liggen van de doelstellingen van de oprichters van de Vereniging Het Eigen Gebouw.

Subsidiecriteria

Een subsidieaanvraag wordt alleen in behandeling genomen als ze voldoet aan de volgende vijf voorwaarden:

1. Het project moet een relatie hebben met de inwoners van de gemeente Oisterwijk.

2. Het project moet een maatschappelijk en/of sociaal-cultureel doel dienen.

3. De aanvraag mag niet hoger zijn dan 1.000 euro.

4. Het moet om een duidelijk afgebakende (deel)activiteit en project gaan, waarvan na afloop een afrekening kan worden overlegd.

5. De uitvoering van het project moet in 2021 of voor juli 2022 plaatsvinden, anders vervalt de toezegging.

Daarnaast wordt bekeken of de aanvraag aan minstens een en het liefst aan meer van de volgende criteria voldoet:

6. Het project of de activiteit moet aantoonbaar de inburgering van het sociaal democratisch gedachtegoed in de Oisterwijkse samenleving bevorderen;

7. Het project of de activiteit geeft een bredere bekendheid en een grotere toegankelijkheid aan het vakbondswerk;

8. Het project of de activiteit bevordert de bewustwording van de ontwikkelingsproblematiek dan wel draagt concreet bij aan ontwikkelingssamenwerking;

9. Het project of de activiteit draagt bij aan bescherming van het leefmilieu (duurzaamheid);

10. Het project of de activiteit draagt bij aan de verbetering van de leefomstandigheden van de minderbedeelden in onze samenleving;

11. Het project of de activiteit draagt wezenlijk bij aan de instandhouding van de lokale gemeenschap, de lokale gemeenschapszin en de lokale cultuur.

Om iedere aanvrager een gelijke kans te geven, hanteren wij elk jaar dezelfde procedure.

Er wordt een oproep in de lokale bladen geplaatst. Daarin wordt aangegeven binnen welke termijn het mogelijk is een aanvraag in te dienen.

In 2021 is de termijn waarbinnen aanvragen kunnen worden ingediend: vanaf heden tot en met 31 mei 2021.

Een aanvraag die buiten de aangegeven termijn wordt ingediend nemen wij niet in behandeling, hoe sympathiek of maatschappelijk belangrijk een project of activiteit ook is.

De aanvragers krijgen uiterlijk 6 weken na sluiting van de indieningstermijn bericht van het bestuur van de stichting. Een besluit van het bestuur van de stichting is onherroepelijk en niet voor discussie of beroep vatbaar. De financiering vindt in principe achteraf plaats. Uiteraard wordt deze bij malversaties gestopt.

Personen en organisaties worden verzocht hun aanvragen per email in te dienen via